Huisregels De Fietser

Geachte bezoeker, 


Welkom bij het experiencecenter van Accell Nederland, genaamd “De Fietser”! Wij maken uw verblijf graag zo aangenaam mogelijk. Daarom hebben wij een aantal huisregels voor onze bezoekers, leveranciers, medewerkers en anderen opgesteld. Deze regels gelden in het hele complex en op het omliggende terrein. Wij verzoeken u vriendelijk deze huisregels in acht te nemen.

In De Fietser wordt gewerkt met beacontechnologie waardoor je d.m.v. bluetooth wordt herkend, ook zonder het installeren van De Fietser App. Wil je dit niet dan verzoeken we je bij bezoek aan De Fietser je bluetooth uit te zetten. Klik hier voor meer informatie. 

AANSPRAKELIJKHEID

“De Fietser” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel ontstaan door een gebeurtenis binnen het experiencecenter tenzij er sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van “De Fietser” voor het ontstaan van de schade en/of letsel. De medewerk(st)ers van “De Fietser” hebben uitsluitend algemeen toezicht. Ouders blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het toezicht op hun kind(eren). Wij raden u ook dringend aan zelf goed zorg te dragen voor uw waardevolle spullen. Laat ook geen kostbare eigendommen onbeheerd in uw auto achter.

AGRESSIE, GEWELD EN INTIMIDATIE

Agressie, geweld en intimidatie wordt binnen ons bedrijf niet geaccepteerd. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

ALCOHOL, DRUGS EN WAPENS

Het gebruiken en/of het onder invloed zijn van alcohol en drugs in ons bedrijf is niet toegestaan. Wapenbezit is verboden.

HET NUTTIGEN VAN ETENSWAAR EN/OF DRANK

Het nuttigen van zelf meegebrachte etenswaar en/of drank is in ons hele complex verboden. Het nuttigen van etenswaar en/of drank, wat gekocht is in onze horeca, mag binnen ons complex alleen in het horeca gedeelte worden genuttigd.

CAMERATOEZICHT

Voor uw en onze veiligheid is er cameratoezicht in en om het complex.

BEVEILIGING

Aanwijzingen van medewerk(st)ers van “De Fietser” en/of beveiligingsbeambten van Securitas dienen opgevolgd te worden. Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot toegangsontzegging van ons bedrijf.

DIEFSTAL EN VANDALISME

Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de pleger.

ROKEN

Roken in het complex is verboden. Buiten is roken toegestaan, de peuken dient u in de daarvoor bestemde afvalbakken te doen. Dit rookbeleid geldt ook voor de e-sigaret.

 

HUISDIEREN

Huisdieren zijn niet toegestaand in De Fietser. Bezoekers die hun huisdier mee naar binnen willen nemen zal toegang tot de hal worden geweigerd.

 

ONTZEGGING TOEGANG

Bij overtreding van de huisregels kan u de toegang tot ons complex (tijdelijk) worden ontzegd

PERSOONSGEGEVENS

Gegevens met betrekking tot de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Bezoeker, die door Accell Nederland worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs/verzorgen van een proefrit, worden opgenomen in een bestand in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Accell Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van de betreffende gegevens.

IN BEWARING GEGEVEN GARDEROBESTUKKEN

Goederen bevinden zich in het experiencecenter voor eigen rekening en risico. “De Fietser” en haar personeel zijn niet aansprakelijk voor schade, ontstaan tengevolge van beschadiging of verlies van goederen, noch voor schade uit welke oorzaak ook ontstaan aan goederen, tenzij sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid van “De Fietser".

PARKEREN

Parkeren bij het experiencecenter is uitsluitend toegestaan op de daarvoor opengestelde buitenterreinen, en tijdens de aangegeven openingsuren. Accell Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging en/of het verloren gaan van eigendommen en bezittingen van Bezoeker in relatie tot het gebruik van de parkeervoorzieningen van “De Fietser”, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van “De Fietser”. Onder Bezoeker wordt mede verstaan iedere andere inzittende van het voertuig. De Bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die door hem en zijn voertuig is veroorzaakt. Schade aan de parkeervoorzieningen, met inbegrip van de daarbij horende installaties/apparatuur, komt voor rekening van de Bezoeker.

Bezoek plannen? Klik dan hier